FIRMY I BIURA RACHUNKOWE

7 listopada

 

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

10 listopada

 

 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2016 r.

15 listopada

 

 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2016 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21 listopada

 

 • wpłata za październik 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2016 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2016 r.

25 listopada

 

 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2016 r.

30 listopada

 • złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w 2017 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym.

ORGANIZACJE

15 listopada

 • Zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni.

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

21 listopada

 • Wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni.

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

25 listopada

 • Złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada

 • Dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2016 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP

Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2016 r.

30 listopada

 • Organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie OPP.

Czyli organizacje, o których mowa, sprawozdanie za 2015 rok składają najpóźniej do 30 listopada 2016.

testuj        gfds          kup