W spisie z natury, na różnych jego etapach, uczestniczą różne osoby, którym przepisy wewnętrzne przyznają różne obowiązki i uprawnienia. Sporo obowiązków posiada w tym zakresie główny księgowy.

testuj        gfds        kup

Główny księgowy, jako pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki z zakresu rachunkowości (art. 54 uofp), uczestniczy w pracach związanych z przeprowadzaniem spisu z natury. Ponieważ jest on odpowiedzialny ogólnie za prowadzenie ewidencji rzeczowych składników aktywów, nie może on bezpośrednio uczestniczyć w samym spisie z natury (nie może być członkiem komisji inwentaryzacyjnej ani zespołu spisowego).

Główny księgowy jest jednak zaangażowany w spis z natury w fazie przygotowawczej – jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektów zarządzeń kierownika jednostki dotyczących zasad i trybów przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, a także projektów zarządzeń w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, a następnie w fazie wyceny wyników spisu poprzez:

● kontrolę wyceny arkuszy spisowych i kontrolę formalną prawidłowości zestawień zbiorczych arkuszy spisu z natury, zestawień różnic inwentaryzacyjnych, zestawień kompensat różnic inwentaryzacyjnych,

● opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w zakresie zachowania obowiązujących zasad rachunkowości.

Na koniec główny księgowy odpowiada za terminowe i prawidłowe ujęcie wyników spisu w księgach rachunkowych i ich rozliczenie zgodnie z wnioskami zawartymi w dokumentacji inwentaryzacyjnej zatwierdzonej przez kierownika jednostki.

Pozostali pracownicy komórki księgowości prowadzący ewidencję analityczną i syntetyczną spisywanych składników majątkowych – podobnie jak główny księgowy – nie mogą uczestniczyć w ich spisie. Ich rola zaczyna się po zakończeniu prac spisowych i polega na dokonywaniu wyceny spisu oraz specyfikowaniu różnic inwentaryzacyjnych.

testuj        gfds        kup

Reklamy