Zamawiający, będący jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych lub innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień o wartości nie większej niż 30 tys. euro, jak również innych zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

testuj        gfds        kup

Obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Przepis art. 13a ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (czyli jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych lub inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, a także zamieszczają je na stronie internetowej.

Zgodnie z treścią art. 13a ust. 3 upzp, zamawiający inni niż wymienieni wyżej, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień.

Przywołane przepisy mówią więc o „planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, a nie o „planach zamówień publicznych”.

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych, publikacja takich planów dotyczy zatem wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy upzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 upzp, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do tego rodzaju zamówień nie mają więc zastosowania przepisy upzp dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym przyjąć należy, że zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 upzp, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów upzp.

testuj        gfds        kup

Reklamy