W wyniku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę usunięto zapis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że po zmianach od 1 stycznia 2017 r. taki pracownik będzie otrzymywał pełne minimalne wynagrodzenie, tak jak dotychczas osoba z dłuższym stażem pracy.

testuj        gfds        kup

Zniesienie zróżnicowania stawki minimalnego wynagrodzenia (80% dla osób w I roku pracy i 100% dla osób w II i kolejnych latach pracy) spowodowało zmiany dostosowujące w ustawach:

● o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania tej składki powstanie od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (100%). W przypadku gdy kwoty te pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (100%);

● o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie minimalnej podstawy wymiaru świadczeń w związku z niezdolnością do pracy z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, która nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (100%), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Ponadto zmieniono zasady obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia , wyłączając z niego dodatek za pracę w porze nocnej. Oznacza to, że wypłata z tego tytułu będzie dodatkową rekompensatą za pracę w nocy i nie będzie stanowić części minimalnej płacy. Obecnie dodatek jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia. Trzeba przyjąć, że do minimalnej płacy nie zalicza się również ryczałtu za pracę w porze nocnej, który jest pochodną dodatku za pracę w nocy.

testuj        gfds        kup

Reklamy