Praktycznie każda organizacja pozarządowa potrzebuje osób do prowadzenia swojej działalności statutowej. Poza nielicznymi wyjątkami, najczęstszą formą zatrudnienia pracowników w stowarzyszeniach i fundacjach nadal są umowy cywilno – prawe. W niniejszym artykule skupię się na prezentacji prawidłowych zasad przygotowywania i zawierania współpracy na podstawie umowy zlecenie.

testuj       gfds        kup

Ważnym tematem jest zawsze określenie kwotowych warunków współpracy pomiędzy organizacją a pracownikiem. W lipcu 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej w kwocie 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy zlecenie i samozatrudnionych. Stawka ta ma być corocznie waloryzowana. Widzimy zatem, że podpisując z pracownikiem umowę zlecenie w trybie godzinowego rozliczania pracy, musimy zagwarantować mu co najmniej 12 zł brutto za każdą godzinę. Konieczne jest w takim przypadku prowadzenie ewidencji czasu pracy dla takiej osoby.

Odrębnym zagadnieniem jest także poprawne ozusowanie umów zlecenie. Do 1 stycznia 2016 r. oskładkowaniu podlegała obowiązkowo tylko pierwsza umowa zlecenie zawarta z pierwszym zleceniodawcą. Rodziło to oczywiste nadużycia. Od pierwszego stycznia zmianie uległy przepisy regulujące „ozusowanie” umów-zleceń. Organizacja pozarządowa jest teraz zobowiązana odprowadzać składki od wszystkich umów zlecenie zawartych z daną osobą, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Umowy zlecenie i o dzieło można w bardzo łatwy sposób wystawić i zaksięgować w programie LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji. Wystarczy w tym celu jedynie wprowadzić w menu „Definicje->Kadry i Płace-> Pracownicy/Zleceniobiorcy” kartotekę osobową dla zleceniobiorcy lub wykonawcy a następnie w menu „Kadry i Płace -> Umowy” wystawić odpowiednio umowę zlecenie, o dzieło lub umowę zryczałtowaną (często występującą w klubach sportowych). Program daje możliwość wystawienia umowy zlecenie i zaksięgowania jej w kategorii kosztów działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej (dla większych organizacji).

Organizacje, które chciałyby przetestować program LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji a w szczególności moduł wystawiania umów zlecenie, zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

Katarzyna Milewska, specjalista ds. Stowarzyszeń i Fundacji w firmie LeftHand

tel. 22 427 37 18 lub 505 971 270

email: katarzyna.milewska@lefthand.com.pl

www: http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen/

testuj       gfds        kup

Reklamy