Znane są już wyrażone w złotówkach limity wartości sprzedaży ważne dla ustalenia statusu małego podatnika VAT w 2017 roku. Od przyszłego roku ma nastąpić likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych ale mali podatnicy, jako jedyni, zachowają ten przywilej.

testuj        gfds        kup

Definicja małego podatnika VAT

Małym podatnikiem jest ten podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Inny limit (45.000 euro kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi /wraz z kwotą podatku/ w poprzednim roku podatkowym mają tylko podatnicy VAT:
–  prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie,

– zarządzający funduszami inwestycyjnymi,

– zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

– będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Limity 2017

Ustawa o VAT każe jednak przeliczać te limity na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Tak przeliczone kwoty trzeba jeszcze zaokrąglić do 1000 zł i dopiero wtedy uzyskujemy limit

Jako, że w 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016).

Mały podatnik VAT – preferencje podatkowe

Mały podatnik VAT może korzystać z ułatwień w rozliczaniu VAT: metody kasowej i kwartalnych deklaracji. Może także (w zakresie podatku dochodowego) korzystać z tzw. jednorazowej amortyzacji.

Metoda kasowa

Metoda kasowa w VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez podatnika dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

Przy czym otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Jednak aby skutecznie wybrać metodę kasową, podatnik musi zawiadomić o swoim wyborze naczelnika urzędu skarbowego (składając aktualizację VAT-R) – nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą. Podatnik ma obowiązek uprzednio zawiadomić (także składając aktualizację VAT-R) naczelnika urzędu skarbowego pisemnym o rezygnacji z tej metody, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Mały podatnik traci prawo do rozliczania VAT metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył ww. limit. Utrata prawa do rozliczania się w ten sposób dotyczy także następnego roku podatkowego (art. 21 w związku z art. 104 ust. 2 ustawy o VAT).

Warto pamiętać, że metoda kasowa nie ma zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i przemieszczeń towarów traktowanych jak WDT,

Metodę kasową mogą stosować też podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego, o ile przewidują, że wartość ich sprzedaży nie przekroczy ww. limitu, ustalonego proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku (art. 104 ust. 1 ustawy o VAT).

Kwartalne rozliczenia VAT

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową mają obowiązek składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych za okresy kwartalne (VAT-7K) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Przy czym nie mogą rozliczać się kwartalnie ci podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku VAT.

Jeżeli ww. kwota została przekroczona podatnicy muszą składać zwykłe miesięczne deklaracje VAT-7 począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową.

Od 2017 roku ma nastąpić likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych ale mali podatnicy, jako jedyni, zachowają ten przywilej. Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt (z 22 września 2016 r.) ustawy o zmianie  ustawy o podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów.

testuj        gfds        kup

Reklamy