Czy pokwitowanie wystawione przez pocztę można uznać za pełnoprawny dowód księgowy i na jego podstawie zaksięgować koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir)?

testuj       gfds        kup

Czy pokwitowanie z poczty jest dowodem księgowym?

Wątpliwości może budzić fakt, że Poczta Polska wystawia także faktury VAT. (Choć podmiotowo jest zwolniona z tego podatku).

Jeśli chcemy zaksięgować koszty, które ponieśliśmy na poczcie (zakup znaczków, nadanie przesyłek) w książce przychodów i rozchodów, to wystarczy nam dowód nadania lub pokwitowanie, które otrzymujemy na żądanie.

Jak wynika z przepisów dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za dowody księgowe uważa się bowiem także dowody opłat pocztowych i bankowych, a także inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.

Czy możemy na jego podstawie zaksięgować koszt w pkpir?

W związku z tym, jeśli prowadzimy podatkową książkę przychodów i rozchodów to zarówno pokwitowanie, potwierdzenie nadania, jak i opłaty wynikające z podatkowej książki nadawczej stanowią podstawę do ujęcia wydatku na zakup znaczków i usług pocztowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztu uzyskania przychodu.

Co można uznać za dowód księgowy w pkpir?

Zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za dowody księgowe uważa się również:

1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

3) dowody przesunięć;

4) dowody opłat pocztowych i bankowych;

5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, a zatem dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. (INFOR)

testuj        gfds        kup

Reklamy