Do 17 października 2016 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni złożyć zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek złożenia zawiadomienia dotyczy zarówno podatników, którzy zaczną rozliczać się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym, jak i tych, którzy przestaną mieć taki obowiązek.

testuj        gfds        kup

Urzędy do obsługi dużych podatników obsługują jedynie kategorie podatników określone w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Pozostali podatnicy (w tym wszystkie osoby fizyczne) rozliczają się w urzędach skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Obowiązek złożenia zawiadomienia ze względu na osiągany przychód mają dwie kategorie podatników: ci, którzy od nowego roku zaczynają podlegać urzędom skarbowym właściwym dla „dużych podatników”, i ci, którzy tracą do tego prawo.

Wzór zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1698).

Brak dokonania tego zawiadomienia nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy prawa. Niedopełnienie opisanych formalności może jednak skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują karanie grzywną podatników, którzy wbrew obowiązkowi nie składali w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.).

Rok 2016 jest ostatnim rokiem podatkowym, w którym zawiadomienie o zmianie właściwości urzędów skarbowych składane jest na opisanych zasadach. Od 1 stycznia 2017 r. regulująca zmianę właściwości ustawa o urzędach i izbach skarbowych przestanie obowiązywać. Zastąpi ją ustawa o administracji podatkowej. W art. 14 ustawy o administracji podatkowej przewidziano, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady, na jakich ma się to odbywać, zostaną uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Wiadomo już z projektu rozporządzenia, że Ministerstwo Finansów chce utworzenia Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS) i 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS). Pod właściwość KWUS mają m.in. podlegać podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro. Pod właściwość WUS będą podlegać m.in. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro, a nieprzekraczający 50 mln euro.

testuj        gfds        kup

Reklamy