Od 1 stycznia 2017 r. do osób fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednoosobowo w ramach samozatrudnienia należy stosować minimalną stawkę za godzinę pracy. Wysokość minimalnej stawki godzinowej wyniesie 13 zł brutto.

testuj        gfds        kup

W Monitorze Polskim z dnia 27 września 2016 r., pod poz. 934 ogłoszono obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2017 r. za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi przysługiwać będzie minimalne wynagrodzenie w wysokości 13 zł brutto.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje dwie grupy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, którym od 1 stycznia 2017 r. należy zapewnić minimalną stawkę za godzinę pracy, tj.

● zleceniobiorców – będących osobami fizycznymi (a nie jednoosobowymi przedsiębiorstwami) wykonującymi umowę zlecenia uregulowaną w art. 734 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa, oraz

● samozatrudnionych – będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami, realizowaną na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności na podstawie umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.

Nowe regulacje mają zastosowanie również do pracowników wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na rzecz własnego pracodawcy, a także wtedy, gdy dana osoba fizyczna zawiera więcej niż jedną umowę zlecenia lub o świadczenie usług z tym samym podmiotem. Oznacza to, że z każdej realizowanej umowy cywilnoprawnej przepisy gwarantują odrębnie minimalną stawkę godzinową.

testuj        gfds        kup