5 października

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 października

 

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2016 r.;
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

 

10 października

 

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2016 r.

 

17 października

 

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

 

20 października

 

 • wpłata za wrzesień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy;
 • wpłata za wrzesień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2016 r.;
 • wpłata za wrzesień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2016 r.;
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2016 r.;
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2016 r.

 

25 października

 

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2016 r.;
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za III kwartał 2016 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2016 r.

testuj        gfds        kup

 

Reklamy