Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich klientów. Może ono jednak zapłacić odszkodowanie za swoją niestaranność.

Zawiadomienie do urzędu skarbowego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często zlecają prowadzenie księgowości biurom rachunkowym. Zarówno przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów, jak i firmy posiadające księgi rachunkowe obowiązane są powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy.

To podatnik zobligowany jest do przekazania zawiadomienia o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe. W ciągu tygodnia od zawarcia umowy z biurem powinien powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego podając tym samym: nazwę i adres biura, adres prowadzenia oraz przechowywania księgi i innych dokumentów związanych z jej prowadzeniem. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż jeśli podatnik nie ewidencjonuje obrotu za pomocą kas rejestrujących to zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży w miejscu wykonywania działalności. Przy działalności lombardowej i kantorowej podatnicy powinni prowadzić specjalne, przewidziane dla tego rodzaju działalności ewidencje.

W ciągu 15 dni od dnia wydania ksiąg kierownik danej jednostki składa do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o prowadzeniu przez określone biuro ksiąg rachunkowych.

Kto ponosi odpowiedzialność

Powierzenie księgowości specjalistom nie zwalnia z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych przez nich błędów. Przykładowym błędem może być niedokonanie wpłat podatków w przepisanym terminie, zaniżenie zobowiązania podatkowego czy zawyżenie zwrotów VAT. Biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów. Nawet w umowie strony nie mogą zmienić reguł odpowiedzialności, gdyż takie postanowienia nie wiążą fiskusa.

To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność podatkową. Urząd skarbowy nie może bowiem od właściciela lub pracownika biura rachunkowego dochodzić spłaty zaległości podatkowych wynikających z nierzetelnego sporządzenia rozliczeń. Przedsiębiorca odpowiada także za podatki niepobrane lub pobrane a niewpłacone w związku z wykonywaniem funkcji płatnika, np. nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Przedsiębiorca ryzykuje zajęcie całego swojego majątku, jeżeli z powodu nieuregulowanych danin dojdzie do egzekucji.

Nie oznacza to jednak, że biuro rachunkowe zwolnione jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki swojej nieprawidłowości. Osoba zlecająca prowadzenie księgowości może domagać się od niego wypłaty odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości. Takiego roszczenia dochodzi się na drodze cywilnej, a podstawą wniesienia powództwa stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej. Przepis ten zobowiązuje do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy.

Przedsiębiorca, chcąc uzyskać odszkodowanie od biura rachunkowego, musi określić zakres powierzonych mu obowiązków, wykazać popełnione błędy oraz wskazać związek między tymi nieprawidłowościami a poniesionymi stratami. Nie bez znaczenia pozostaje treść umowy zawartej przez strony, np. jaki jest zakres świadczonych usług, kto odpowiada za prawidłowe sporządzenie rozliczeń, jaki określono sposób potwierdzania faktu przyjęcia dokumentów do księgowania. Ponadto, biura rachunkowe zobligowane są do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Minimalna wielkość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC uzależniona jest od faktycznie wykonywanych przez biuro czynności.

Stanowi równowartość w złotych: 5 tys. euro – w przypadku wykonywania wyłącznie czynności doradztwa podatkowego, 10 tys. euro – w przypadku wykonywania wyłącznie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 15 tys. euro – w przypadku wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.

Odszkodowanie za szkody objęte ubezpieczeniem wypłaca zakład ubezpieczeń.

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy