30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE od zakupów dokonanych tam w 2015 r.

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej mogą złożyć polscy podatnicy, którzy w okresie, za jaki składają wniosek:

  • w kraju, do którego występują o zwrot, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, ani stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego miejsca pobytu,
  • byli podatnikami VAT czynnymi,
  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza usługami finansowymi, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, dającymi prawo do odliczenia VAT).

Aby polscy podatnicy mogli wystąpić o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE od dokonanych zakupów, nabyte towary i usługi muszą wykorzystać w Polsce do działalności opodatkowanej, która daje prawo do odliczenia VAT (art. 89 ust. 1h ustawy o VAT). Prawo do odliczenia VAT należy ocenić na podstawie polskich przepisów, tj. art. 86 i 88 ustawy o VAT. Oznacza to, że gdyby dany towar lub usługa były kupione w Polsce i przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT, to przysługuje również od zakupu takich samych towarów za granicą.

Jeżeli towary i usługi zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej i zwolnionej, to ustalając prawo do zwrotu, należy zastosować proporcję. To samo dotyczy tzw. wydatków samochodowych, gdy samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (art. 86a ustawy).

Wniosek o zwrot należy złożyć za pomocą systemu e-Deklaracje za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozliczamy VAT, do właściwego państwa członkowskiego. Wniosek składamy na formularzu VAT-REF (www.e-deklaracje.gov.pl).

Wypełniając wniosek, a dokładniej – wpisując kwotę zwrotu, należy wpisać ją w walucie, która obowiązuje w kraju zwrotu. Należy także wpisać walutę wskazanego rachunku bankowego.

testuj        Bez tytułu        kup