7. września

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12. września

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2016 r.

15. września

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2016 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

20. września

 • płata za sierpień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy;
 • wpłata za sierpień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • wpłata za sierpień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2016 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2016 r.

26. września

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2016 r.

30. września

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS;
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego;
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego.

 

testuj        Bez tytułu        kup