15 WRZEŚNIA

Zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni.

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

20 WRZEŚNIA

Wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni.

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

26 WRZEŚNIA

Złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni.

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 WRZEŚNIA

Publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2015 r.

Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2015 r.

Przekazanie danych podatników.

Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane  identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.

testuj        Bez tytułu        kup