Wybór programu księgowego do prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej stanowi odpowiedzialne zadanie księgowej lub zarządu. Od wielu lat rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi na różne tematy dotyczące naszego programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji, ale najczęściej pojawiają się dwa pytania praktyczne. Chcielibyśmy się podzielić z Państwem odpowiedziami, które na nie udzielamy.

Jak najprościej prowadzić ewidencję księgową? Dlaczego w programie księgowym LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji zastosowano układ ewidencyjny 4 i 7?

Bez względu na wielkość organizacji pozarządowej, dla każdej ważny jest jak najprostszy, ale zarazem jak najefektywniejszy system ewidencji księgowań. Ogromne znaczenie ma także późniejsze zlokalizowanie przychodów i kosztów dotyczących konkretnego realizowanego projektu (umowy, grantu, zadania statutowego).

W programie Leftand dla Stowarzyszeń i Fundacji przyjęto następującą budowę kont kosztowych i przychodowych:

401: koszty statutowe

402: koszty ogólnego administrowania organizacją

403: pozostałe koszty funkcjonowania organizacji

Konto 402, ma następującą budowę analityczną:

401-01: koszty statutowe działalności nieodpłatnej

401-02: koszty statutowe działalności odpłatnej

Do dalszej analizy weźmiemy pod uwagę konto 401-01, które dzieli się na:

401-01-01: Projekt, umowa itp. nr 1

401-01-02: Projekt, umowa itp. nr 2

401-01-xx: Projekt, umowa itp. nr xx

Każdy zaś projekt uszczegóławiany jest odpowiednią kategorią kosztu:

401-01-01-01 (Zużycie materiałów i energii)

401-01-01-02 (Usługi obce)

itd.

Analogiczny podział występuje w przypadku kont przychodowych.

Warto zauważyć, że taka budowa planu kont gwarantuje maksymalne uproszczenie samego procesu księgowania, ponieważ nie występuje wtedy dekretowanie równoległe na 4 i 5 a dodatkowo plan kont zapewnia:

– łatwy sposób ustalenia łącznej wartości poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów,

– łatwy sposób ustalenia kosztów i przychodów związanych z konkretnym projektem / grantem / umową,

– łatwy sposób na porównanie konkretnej kategorii kosztu w wybranych projektach.

Oczywiście każda organizacja może wprowadzić swój dodatkowy szczegółowy podział kont.

Czy i w jaki sposób można w programie LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji generować bilans oraz rachunek zysków i strat?

Oczywiście, że tak. Proces generowania elementów sprawozdania finansowego składa się zasadniczo z trzech etapów:

a) w module „Raporty i zestawienia->Księgi handlowe->Bilans/Rachunek zysków i strat” wybieramy wzorzec rachunku zysków i strat i funkcją „Tworzenie raportu” generujemy automatycznie to zestawienie,

b) następnie zamykamy konta kosztowe i przychodowe za pomocą automatu do przeksięgowań w menu „Dokumenty i księgi->Przeksięgowanie roku/okresu”,

c) generujemy bilans analogicznie jak rachunek zysków i strat z menu „Raporty i zestawienia->Księgi handlowe->Bilans/Rachunek zysków i strat”.

Cały proces sporządzania sprawozdania finansowego skraca się dosłownie do kilku kliknięć myszką.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą i do zadawania własnych pytań.

Więcej o nas na stronie „http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen”.

Dział analityków księgowych firmy LeftHand

testuj        Bez tytułu        kup