Od 1 stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz związki samorządów terytorialnych mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Zatem mogą zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości. 

Prawo takie posiadają wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. działają w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 5. w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wskazanych powyżej w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Decyzja o wyborze uproszczonej rachunkowości odjęte być musi w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym jednostka rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. O decyzji jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, przy czym zawiadomienie także lat następnych.

Zasady rachunkowości uproszczonej dla jednostek pożytku publicznego

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia wykonawczego, jednostka prowadzić będzie musiała:

 • zestawienie przychodów i kosztów,
 • zestawienie przepływów finansowych,
 • karty przychodów pracowników,
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dwa pierwsze sporządzane będą musiały być na drukach zgodnych z załącznikami do rozporządzenia, a karty przychodów oraz wykaz majątku – spełniać będzie musiał wskazane w rozporządzeniu warunki.

Rozporządzenie określa zasady opisu ewidencji uproszczonej, zasady rzetelności i prawidłowości jej prowadzenia, a także zasady zapisów oraz rodzaje dowodów księgowych, jakie dopuszczalne są w ramach ewidencji.

Pamiętać należy, że prowadzenie przez prowadzące uproszczoną księgowość podmioty:

 • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
 • działalności gospodarczej

– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy