Coraz częściej organizacje pozarządowe starają się rozszerzać źródła wpływów środków na działalność statutową. Zaczynają więc sprzedawać wytwory rąk swoich członków, np. figurki, kubki, obrazy, czy też pobierać opłaty za część zajęć realizowanych w ramach danego projektu. Tego typu inicjatywy prawie handlowe, są oczywiście regulowane ustawowo. Do momentu gdy taka sprzedaż lub odpłatne świadczenie usług odbywa się w ramach tzw. stanu na zero lub ze stratą, mamy do czynienia z działalnością odpłatną statutową i stowarzyszenie czy fundacja nie ma obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej. Problematyczna staje się sytuacja gdy nie oszacujemy poprawnie kosztów uzyskania dochodu z działalności odpłatnej i powstanie jakoś dochód. Jeżeli jest to sytuacja jednostkowa, to nie stanowi to jeszcze działalności gospodarczej ale przy powtarzających się w jakimś cyklu dochodach, konieczne jest zarejestrowanie w KRS chęci prowadzenia działalności gospodarczej na formularzach KRS-W9 i KRS-WM. Konieczne jest również dokonanie stosownych zmian w statucie organizacji pozarządowej, dopisując w nim możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mniejszościowym, w stosunku do podstawowej działalności statutowej.

Możliwe jest zastosowanie wyższych kosztów wynagrodzenia osób pracujących przy inicjatywach związanych z odpłatną działalnością statutową, jako bufora pozwalającego na eliminację powstania dochodu przy niższych niż zakładane kosztach pozostałych. Warto jednak koniecznie pamiętać, że wynagrodzenie jednej osoby zatrudnionej do konkretnego projektu związanego z działalnością statutową odpłatną nie może w kwartale przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia krajowego, obowiązującego w danym momencie. Po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenia, działalność odpłatna staje się także działalnością gospodarczą.

Program LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji jest przygotowany i skonfigurowany do obsługi zarówno organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i organizacji z działalnością gospodarczą. Plan kont ma wyodrębnione kategorie kosztów i przychodów dotyczących nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. Wersja programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji prowadzących działalność gospodarczą wzbogacona jest o moduły do rozliczania VAT-u, generowania deklaracji VAT i wysyłania ich droga elektroniczną oraz o moduł sprzedażowy, pozwalający na wystawianie faktur.

Więcej informacji o programie LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen/

Zespół analityków księgowych firmy LeftHand.

testuj        Bez tytułu        kup