Ministerstwo Finansów poinformowało 28 lipca 2016 r. w krótkim komunikacie, że podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.

MF przypomina, że wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

Zmiany w ewidencji VAT 2017/2018

Na podstawie ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 14 czerwca 2016 r., poz. 846 od 1 stycznia 2017 r. zmieniony zostanie zakres danych, który musi zawierać ewidencja sprzedaży VAT.

Dane które musi zawierać ewidencja sprzedaży VAT

Zakres danych ewidencji VAT do końca 2016 roku Dane w ewidencji od stycznia 2017 roku
 • kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT (tj. kwoty podatku naliczonego podlegające i nie podlegające odliczeniu),
 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokość podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego
 • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 • oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego,
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że od 2017 r. w ewidencji VAT trzeba będzie ujmować NIP kontrahenta – wcześniej nie było takiego obowiązku.

Ponadto podatnik VAT od 2017 r. nie będzie musiał wskazywać w ewidencji VAT podatku naliczonego związanego ze sprzedażą dającą i nie dającą prawa do odliczenia. Ale jeżeli chce może nadal te dane wprowadzać do ewidencji. Nowelizacja zmieniła art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w ten sposób, że nie zostało już w nim określone wprost że podatnik musi podawać inne, oprócz wymienionych w tym przepisie, dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że od 1 stycznia 2017 r. będzie można ich nie wpisywać. Będzie to wynikać z ogólnej zasady, że podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Ponadto podatnicy VAT muszą pamiętać, że od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek prowadzić ewidencja sprzedaży będzie obowiązkowo musiała być prowadzona w formie elektronicznej.

JPK dla każdego

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), zmienioną przez ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846) obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK będą objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Jako pierwsi JPK muszą stosować duzi przedsiębiorcy – już od 1 lipca 2016 r. Pozostali podatnicy będą mieli więcej czasu na przystosowanie się do nowych wymogów. Dla nich przepisy przewidują okresy przejściowe. Mogą one jednak już teraz w swoich systemach finansowo-księgowych wdrożyć odpowiednie rozwiązania i przesyłać dane w nowym formacie. Okres przejściowy dla ostatniej grupy kończy się 30 czerwca 2018 r. – 1 lipca 2018 r. musi ona stosować JPK.

testuj        Bez tytułu        kup