Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika, zatrudnionego w ramach określonego rodzaju umów – zwykle umowy o pracę. Opisuje go Kodeks pracy: kiedy brać, ile dni, jak udzielać? Warto, żeby te zasady, wcale nie takie proste, zgłębiły również organizacje pozarządowe.

Organizacje zatrudniają pracowników

Może nie wszystkie, ale jednak. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazują co prawda, że prawie połowa NGO w Polsce (dokładnie 45 proc.) działa wyłącznie w oparciu o zaangażowanie społeczne (członków lub wolontariuszy), jednak funkcjonują też organizacje-pracodawcy. 20 proc. organizacji pozarządowych zatrudnia pracowników na etat lub jego część.

Co piąta organizacja, to właśnie ta podstawowa grupa, ponad wszelką wątpliwość objęta regulacjami Kodeksu pracy, a więc również regulacjami dotyczącymi urlopów – w tym, na pierwszym miejscu – tych najprzyjemniejszych: URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH.

Kodeks pracy w organizacji

Organizację, która jest pracodawcą, tzn. zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę, dotyczą te same zasady udzielania urlopów, co innych pracodawców.

KODEKS PRACY
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika, zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy. Urlop taki jest urlopem płatnym, a prawa do niego nie można się zrzec. Kodeks pracy mówi też, że pracownikowi przysługuje prawo do urlopu nieprzerwanego, chociaż na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Obowiązuje jednak zasada, że przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego w roku powinna trwać minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu zależy od stażu pracy pracownika. Funkcjonują dwa wymiary: 20 i 26 dni. To, ile urlopu musimy udzielić pracownikowi w danym roku (a także – w danym momencie) zależy jeszcze od innych czynników, np. od tego, czy jest zatrudniony na cały czy na część etatu, ile dni wykorzystał u poprzedniego pracodawcy itp.

Planowanie urlopów

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Pracodawca ustala plan urlopów w oparciu o wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego trybu pracy. Kodeks pracy nie narzuca obowiązku tworzenia takiego planu. Pracodawca może ustalić termin w porozumieniu z pracownikiem – jednak musi uwzględniać wnioski innych pracowników oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji.

Urlopy wypoczynkowe i inne

Poza urlopem wypoczynkowym (opisanym powyżej) pracownikowi przysługują jeszcze inne prawa umożliwiające mu nieobecność w pracy. Pracownik może np. brać urlop na żądanie. Urlop ten nie oznacza jednak dodatkowych dni (dodanych do urlopu wypoczynkowego). Inny jest tylko sposób korzystania z tego urlopu – może zostać wykorzystany „z dnia na dzień”, bez konieczności wcześniejszych ustaleń z pracodawcą.

testuj        Bez tytułu        kup