W 2017 roku zasady przekazania 1% na pożytek publiczny przy rozliczeniu za poprzedni rok będą szczegółowo uregulowane przepisami prawa. Wszystko za sprawą opublikowanego w tym roku rozporządzenia określającego warunki zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenia z dnia 4 lipca 2016 r. wskazuje kilka podstawowych zasad uszczegóławiających dotychczasowe reguły wskazane w przepisach o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Do tej pory organizacje starające się pozyskać 1% podatku i reklamujące swoją działalność wiedziały jedynie, że promocja bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawierać musi w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast programy komputerowe zawierać muszą informację o:

  • możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
  • braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Obecnie przepisy rozporządzenia ustalają szczegółowo zasady, zgodnie z którymi powyższe zasady mają być przez organizacje wcielane w życie. Promocja w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej zawierać musi informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”

W przypadku informacji audiowizualnej informację tę:

  • umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
  • należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

W przypadku promocji wizualnej, informację umieszcza się:

  • w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni;
  • w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter.

Gdy promocja wizualna zawiera więcej niż jedną kartę treści – informacja musi zostać wskazana na pierwszej karcie.

Natomiast w przypadku promocji dźwiękowej, informacja o finansowaniu lub współfinansowaniu jej z 1% jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

Niezależnie od formy przekazu, jeżeli materiał promocyjny posiada rozmiary uniemożliwiające umieszczenie informacji dotyczącej finansowania, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Zasady ustalania informacji o 1% w programach komputerowych

Informację o możliwości przekazania 1% podatku umieścić należy zarówno w programach pozwalających, jak i nie pozwalających na dowolny wybór OPP, na rzecz której zostanie przekazana kwota podatku.

Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”. Natomiast programy komputerowe uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”.

Informację tę umieszcza się w taki sposób, aby:

  • tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;
  • zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Informację umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego.

testuj         Bez tytułu       kup

Reklamy