Stowarzyszenie będzie mogło reprezentować interesy swoich członków przed organami władzy publicznej, ale tylko w zakresie swoich celów statutowych.

Dnia 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach. Znowelizowana ustawa przewiduje wprost możliwość zatrudniania swoich członków przez stowarzyszenie. Informacja o ich wynagradzaniu powinna zostać zawarta w jego statucie.

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest zmniejszenie liczy osób, wymaganych do założenia stowarzyszenia z 15 do 7. Ustawodawca precyzyjnie określił też możliwość tworzenia i funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych przez stowarzyszenia. Jeśli stowarzyszenie będzie chciało się zdecydować na utworzenie takich jednostek, podstawowe informacje o jego tworzeniu, rozwiązywaniu i strukturze będą musiały znaleźć się w statucie stowarzyszenia. Terenowe jednostki będą mogły przyjąć własny regulamin, pod warunkiem, że możliwość taka zostanie przewidziana w statucie stowarzyszenia. Co więcej, terenowe jednostki będą mogły uzyskać osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o wpis do KRS składa zarząd stowarzyszenia. Wykreślenie jednostki terenowej z KRS spowoduje, że w jej prawa i obowiązki wstąpi stowarzyszenie. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadzona zostanie jej likwidacja. Majątek pozostały po likwidacji pozostanie majątkiem stowarzyszenia.

Przewidziano również możliwość powołania zarządu komisarycznego w jednostce terenowej, w przypadku, gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje organ wskazany w statucie stowarzyszenia. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.

W wyniku nowelizacji rozbudowane zostały również przepisy dotyczące postępowania rejestrowego samego stowarzyszenia. Dopuszczona została możliwość wyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego, a ponadto zobowiązano sąd rejestrowy do oddalenia wniosku, jeżeli stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.

Ustawodawca dokonał także zmian dotyczących stowarzyszeń zwykłych. Co prawda nie nadano stowarzyszeniom zwykłym osobowości prawnej, jednak od 20 maja br. stowarzyszenia zwykłe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. 4 ustawy o stowarzyszeniach członkowie stowarzyszenia odpowiadają za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Kolejną zmianą dotyczącą stowarzyszeń zwykłych jest rozszerzenie zakresu informacji, jakie zawierać powinien regulamin stowarzyszenia zwykłego. Powyższe rozszerzenie obejmuje takie informacje jak: zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Istotną zmianą wprowadzoną w odniesieniu do stowarzyszeń zwykłych jest obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Wpis taki powinien nastąpić w ciągu 7 dni od wpływy wniosku do organu nadzorującego.

Na koniec warto również wspomnieć, że od 1 stycznia 2017 r. stowarzyszenia zwykle, liczące, co najmniej siedmiu członków będą mogły przekształcać się w stowarzyszenia.

Reklamy